POLITYKA JAKOŚCI

 

Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Paliatywnej

 

im. Jana Pawła II w Suwałkach

 

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im Jana Pawła II udziela świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki paliatywnej, opieki długoterminowej  dbając o ich stałą wysoką jakość.

 

Mając na uwadze ciągłą poprawę jakości udzielanych  świadczeń opracowano i wdrożono system zarządzania jakością zgodny z międzynarodową normą ISO 9001: 2008.

 

Cele jakościowe stojące przed nami to: 

·       dbałość o wysoką jakość oferowanych usług medycznych,
·     poprawa warunków bytowych pacjentów korzystających z usług   Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Paliatywnej im. Jana  Pawła II w Suwałkach,

·        stała  troska  o  warunki  pracy  personelu,

·        dążenie do pełnej satysfakcji leczonych pacjentów.  

 

Realizacja tych celów następuje poprzez:

·        monitorowanie  jakości  rozpoznawania  i  leczenia  chorób, 

·        udział w  działalności  profilaktycznej,  

·        stałe podnoszenie kwalifikacji przez zatrudniony personel,

·        zakupy nowoczesnego i niezbędnego sprzętu medycznego,

·        budowanie przyjaznej atmosfery wokół pacjenta,

·        udzielanie pełnej informacji o postępach leczenia,

·        dbanie o dobry stan pomieszczeń zakładu i zaopatrzenie w niezbędny sprzęt medyczny,

·        analizowanie i wyciąganie wniosków z ankiet wypełnianych przez pacjentów opuszczających Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej w Suwałkach  

 

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach  dokonując okresowych przeglądów funkcjonowania systemu weryfikuje politykę jakości przystosowując ją do zmieniających się warunków.

 

Polityka jakości jest znana wszystkim pracownikom Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach oraz podana do wiadomości wszystkim zainteresowanym pacjentom. 

 

W oparciu o powyższą politykę przyjęto szczegółowe cele jakościowe, których realizacja jest analizowana w ramach przeglądów dokonywanych okresowo przez Dyrekcję Zakładu.