Suwałki, dn. 28 kwietnia 2010 r.

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej w Suwałkach, ul. Szpitalna 54, 16-400 Suwałki informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 na świadczenie usług żywieniowych prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 1/ZP/2010 w dniu 26 kwietnia 2010 r. zawarto umowę z następującym Wykonawcą :

Gams Spółka Cywilna, ul. Chopina 6 A, 16-400 Suwałki
Oferta Wykonawcy – zgodnie z wymogami określonymi w SIWZ – najkorzystniejsza ze względu na kryterium ceny.

Suwałki, dn. 23 kwietnia  2010 r.

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej w Suwałkach informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej zamówienia większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 na dostawę na świadczenie usług żywieniowych dla SPZOP w Suwałkach przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 1/ZP/2010 wybrano ofertę :

GAMS Spółka Cywilna, ul. Chopina 6 A, 16-400 Suwałki
Cena brutto : 127075,20 zł ( słownie : sto dwadzieścia siedem tysięcy siedemdziesiąt pięć 20/100 zł )
– kryterium ceny 100 punktów ( oferta Wykonawcy – zgodnie z wymogami określonymi w SIWZ – najkorzystniejsza ze względu na kryterium ceny ).

 

 

Suwałki, dn. 14 kwietnia  2010 r.

 

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ ZAMÓWIENIA MNIEJSZEJ NIŻ KWOTY
OKREŚLONE W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8

 

na świadczenie usług kompleksowych związanych z codzienną i całodobową usługą polegającą na: sporządzaniu posiłków (diet) dla pacjentów SPZOP w opakowaniach jednorazowych, dystrybucji do kuchenek oddziałowych, odbiorze, gromadzeniu i zagospodarowaniu resztek i odpadów pokonsumpcyjnych o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

1. Nazwa i adres Zamawiającego:
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej w Suwałkach, ul. Szpitalna 54, 16-400 Suwałki Tel. (087) 5676910 Fax (087) 5676910

2. Określenie trybu zamówienia:
Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

3. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem przetargu jest świadczenie usług kompleksowych związanych z codzienną i całodobową usługą polegającą na: sporządzaniu posiłków (diet) dla pacjentów SPZOP w opakowaniach jednorazowych, dystrybucji do kuchenek oddziałowych, odbiorze, gromadzeniu i zagospodarowaniu resztek i odpadów pokonsumpcyjnych o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

4. Termin wykonania zamówienia:
Zamówienie będzie realizowane w okresie 12 miesięcy od podpisania umowy.

5. Pracownik uprawniony do kontaktu z oferentami:
- Adam Bartnicki tel. (87) 6444259 - Irena Mickiewicz tel. (87) 5676910

6. Zamawiający nie dopuszcza złożenia ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej

7. Kryteria oceny ofert:
Cena oferty - 100 %

8. Sposób uzyskania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest pod adresem strony internetowej: www.paliatywna.suwalki.pl

9. W przetargu mogą wziąć udział:
Oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 oraz spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniają wymogi określone w SIWZ.

10. Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Suwałkach, ul. Szpitalna 54 w sekretariacie Dyrektora w terminie do dnia 23 kwietnia 2010 r. do godz. 10.00

11. Miejsce i termin otwarcia ofert:
Otwarcie ofert nastąpi w dnia 23 kwietnia 2010 r. o godz. 10.30 w siedzibie Zamawiającego ( sekretariat Dyrektora).

12. W postępowaniu Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

13. Termin związania ofertą:
30 dni (bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert).

14. Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.

15. Nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Załączniki:

    * Treść ogłoszenia w formacie *.rtf lub w formacie *.pdf
    * Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w formacie *.rtf lub w formacie *.pdf