Suwałki, dn. 30 grudnia 2008 r.

 

 
 
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ ZAMÓWIENIA MNIEJSZEJ NIŻ KWOTY
OKREŚLONE W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8
Dostawa na potrzeby SPZOP w Suwałkach leków, odżywek – znak sprawy 3/ZP/2009

 

1. Nazwa i adres Zamawiającego :

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej w Suwałkach, ul. Szpitalna 54, 16-400 Suwałki

Tel. (87) 567 69 10

Fax (87) 567 69 10

2. Określenie trybu zamówienia :

Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

3. Przedmiot zamówienia :

Przedmiotem zamówienia jest dostawa na potrzeby SPZOP w Suwałkach leków ( II pakiety ). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

4. Termin wykonania zamówienia :

Zamówienie będzie realizowane w okresie 12 miesięcy.

5. Pracownik uprawniony do kontaktu z oferentami :

Irena Mickiewicz – (87) 567 69 10

6. Zamawiający  dopuszcza złożenie ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej.

7. Kryteria oceny ofert :

Cena oferty – 100 %.

8. Sposób uzyskania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) :

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest pod adresem strony internetowej : www.paliatywna.suwalki.pl

9. W przetargu mogą wziąć udział :

Oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 oraz spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniają wymogi określone w SIWZ.

10. Miejsce i termin składania ofert :

Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Suwałkach, ul. Szpitalna 54 w sekretariacie Dyrektora w terminie do dnia 12 stycznia 2010 r. do godz. 10.00.

11. Miejsce i termin otwarcia ofert :

Otwarcie ofert nastąpi w dnia 12 stycznia 2010 r. o godz. 10.10. w siedzibie Zamawiającego .

12. Termin związania ofertą :

30 dni (bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert).

13. Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.

14. Nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

 

 

Informujemy, że został przesunięty termin składania ofert na 15.01.2010 r. godz.10.00

Termin otwarcia ofert: 15.01.2010 godz.10.10
 

Załączniki: