Suwałki, dn. 19 grudnia 2011 r.

 

 


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ ZAMÓWIENIA MNIEJSZEJ NIŻ KWOTY

 OKREŚLONE W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8

 

na  założenie i prowadzenie dwóch lokat bankowych o wartości 800 000 zł i 200 000 zł o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

 1. Nazwa i adres Zamawiającego :

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej w Suwałkach, ul. Szpitalna 54, 16-400 Suwałki

Tel. (087) 5676910

 Fax (087) 5676910

2. Określenie trybu zamówienia :

Przetarg nieograniczony na założenie i prowadzenie dwóch lokat bankowych o wartości 800 000 zł i 200 000 zł o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

3. Przedmiot zamówienia :

Przedmiotem przetargu jest  o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

4. Termin wykonania zamówienia :

Zamówienie będzie realizowane w okresie  12 miesięcy od podpisania umowy.

5. Pracownik uprawniony do kontaktu z oferentami :

 – Adam Bartnicki tel. (87) 6444259

 - Irena Mickiewicz tel. (87) 5676910

6. Zamawiający dopuszcza złożenie ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej.

7. Kryteria oceny ofert :

Cena oferty – 100 %

8. Sposób uzyskania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) :

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest pod adresem strony internetowej : www.paliatywna.suwalki.pl

9. W przetargu mogą wziąć udział :

Oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 oraz spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniają wymogi określone w SIWZ.

10. Miejsce i termin składania ofert :

Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Suwałkach, ul. Szpitalna 54 w sekretariacie Dyrektora w terminie do dnia 29 grudnia 2011 r. do godz. 15.00.

11. Miejsce i termin otwarcia ofert :

Otwarcie ofert nastąpi w dnia 29 grudnia 2011 r. o godz. 15.20 w siedzibie Zamawiającego ( sekretariat Dyrektora).

12. W postępowaniu Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

13. Termin związania ofertą :

30 dni (bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert).

14. Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.

15. Nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.16. Data przekazania ogłoszenia do Biuletynu Zamówień Publicznych – 19 grudnia 2011 r.


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej

16-400 Suwałki

ul. Szpitalna 54

TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA:

Przetarg nieograniczony na założenie i prowadzenie dwóch lokat bankowych o wartości 800 000 zł i 200 000 zł o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

Znak postępowania : 4/ZP/2011

Podstawa prawna:

Ustawa z dn. 29.01.2004r. Prawo Zamówień Publicznych

(Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) oraz w sprawach nieuregulowanych ustawą –

 

Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.)

Specyfikację zatwierdził: …………………………

INFORMACJE PODSTAWOWE

 

1.        Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej ul. Szpitalna 54, 16-400 Suwałki, reprezentowany przez Dyrektora – Irenę Mickiewicz;

a)    NIP 844-18-53-279.

2.        Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone na podstawie określonych dla wartości zamówienia nieprzekraczającej równowartość 193 000 euro przepisów:  ustawy Prawo zamówień publicznych opublikowanej w Dzienniku Ustaw z 2010r., Nr 113, poz. 759 ze zm., zwanej dalej "P. z. p.", oraz Rozporządzeń do tej ustawy.

3.        Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. Znak postępowania: 4/ZP/2011.

4.        Przedmiot zamówienia: założenie i prowadzenie dwóch lokat bankowych o wartości

800 000 zł i 200 000 zł   CPV: 66200000-2.

5.        Dopuszcza się składanie ofert częściowych.  6.        Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.

7.        Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

8.   Informacja o zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7 p.z.p.: zamówień uzupełniających nie  przewiduje się.

9.        Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej, zastosowania aukcji elektronicznej
ani ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

 OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSOBU
OCENY ICH SPEŁNIENIA

O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki:

1.1 posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa   nakładają obowiązek ich posiadania,

1.2 posiadania wiedzy i doświadczenia,

1.3 dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

 sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Do postępowania mogą przystąpić tylko wykonawcy, którzy są bankami w myśl ustawy Prawo bankowe.

Ocena spełnienia powyższych warunków odbędzie się na zasadzie : spełnia/nie spełnia.

  WYMAGANE WARUNKI WYKONANIA ZAMÓWIENIA

 

        1. Lokata bankowa trzymiesięczna o wartości 800 000 zł , zdeponowana na czas do 4 okresów rozliczeniowych ( do 12 miesięcy ) i lokata jednomiesięczna o wartości 200 000 zł, zdeponowana na czas do 12 okresów rozliczeniowych ( do 12 miesięcy ).

2.Odsetki od lokaty będą dopisywane do kapitału automatycznie po zakończeniu każdego okresu rozliczeniowego.

3. Oprocentowanie lokaty 800 000 zł w każdym kolejnym okresie rozliczeniowym ustala się w oparciu o stopę procentową WIBID 3M obowiązującą w dniu rozpoczęcia nowego, trzymiesięcznego okresu rozliczeniowego dla każdej lokaty. Oprocentowanie lokaty 200 000 zł w każdym kolejnym okresie rozliczeniowym ustala się w oparciu o stopę procentową WIBID 1M obowiązującą w dniu rozpoczęcia nowego, jednomiesięcznego okresu rozliczeniowego dla każdej lokaty.

SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY:

1. Cenę oferty dla lokaty 800 000 zł ustala się wg formuły:

C = 800 000 PLN x p

gdzie

p = WIBID 3M +/- marża

 WIBID 3M – Warsaw Interbank Bid Rate w dniu otworzenia lokaty

 Marża – marża banku dodana lub odjęta do WIBID 3M obowiązująca w całym okresie trwania depozytów ( do 12 miesięcy ) określona w PLN z dokładnością do 6 miejsc po przecinku

 2. Cenę oferty dla lokaty 200 000 zł ustala się wg formuły:

C = 200 000 PLN x p

gdzie

p = WIBID 1M +/- marża

WIBID 1M – Warsaw Interbank Bid Rate w dniu otworzenia lokaty

Marża – marża banku dodana lub odjęta do WIBID 3M obowiązująca w całym okresie trwania depozytów ( do 12 miesięcy ) określona w PLN z dokładnością do 6 miejsc po przecinku

 3. Rozliczenia między zamawiającym i wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich.

II. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty

Wykonawca składa jedną ofertę w formie pisemnej, spełniającą wymagania określone w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia (siwz), sporządzoną w języku polskim.

Do wszystkich załączonych do oferty dokumentów w językach obcych należy dołączyć tłumaczenie na język polski.

Wymaga się, aby oferta oraz wszystkie dołączone do niej dokumenty były podpisane przez osobę / osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy  albo przez odpowiednio umocowanego pełnomocnika.

Każda strona oferty zawierająca treść powinna być ponumerowana kolejnymi numerami, a kartki – połączone w sposób zapobiegający przypadkowemu zdekompletowaniu.

Wszelkie poprawki lub zmiany winny być  parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

Gdy właściwość dokumentu uniemożliwia przedłożenie go w oryginale, należy złożyć uwiarygodnioną (przez osobę / osoby wymienione w punkcie 4) kopię lub odpis opatrzone napisem „za zgodność z oryginałem” oraz podpisem tej osoby / osób.

10.     Ofertę należy umieścić w kopercie opatrzonej nazwą i adresem zamawiającego, nazwą i adresem wykonawcy oraz oznaczeniem „Oferta 4/ZP/2011 - : założenie i prowadzenie dwóch lokat bankowych”. Koperta powinna być zamknięta w taki sposób, aby nie było możliwe otwarcie jej bez uszkodzenia przed terminem otwarcia ofert.

 Na mocy art. 8 ust. 3 P.z.p. – wykonawca może zastrzec nie później, niż w terminie składania ofert, że nie mogą być udostępniane informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 P.z.p.). Wykonawca wówczas jest zobowiązany przygotować ofertę w taki sposób, aby dokumenty zawierające zastrzeżone informacje były odpowiednio zabezpieczone przed dostępem osób nieuprawnionych

 Wykonawca jest zobowiązany do złożenia następujących dokumentów:

a)       Sporządzony na podstawie Załącznika nr 1 do siwz, opieczętowany i podpisany przez wykonawcę Formularz Ogólny Oferty.

c) Oryginał lub poświadczoną notarialnie kopię pełnomocnictwa do podpisywania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba upoważniona na podstawie dokumentu wymiwnionego w pkt. 10 c).
d)      
Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - Załącznik nr 2 do siwz.

 

……………………………………………………………………………………………………………W przypadku, gdy nasza oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązujemy się
do  podpisania umowy na warunkach, o których mowa powyżej, w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego,

 

 

Ofertę niniejszą składamy na  ..................... kolejno ponumerowanych stronach.

 

..............., dnia ...................                            /podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela/

 

Załącznik nr 5

 

/ pieczęć wykonawcy /

 

 OŚWIADCZENIEDotyczy : przetargu nieograniczonego na  założenie i prowadzenie dwóch lokat bankowych  ( znak postępowania 4/ZP/2011)

 

Niniejszym oświadczam, że reprezentowany przeze mnie wykonawca, składający ofertę w przedmiotowym postępowaniu :

 
  1. spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. ( Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) oraz w specyfikacji istotnych warunków zamówienia
  2. nie podlega wykluczeniu z tego postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 w/w ustawy.

…………………………………………………..                                              ………………………………………

 / miejscowość, data  /                                                                  / podpis upoważnionych /

przedstawicieli wykonawcy /       


Suwałki, dn. 20 grudnia 2011 r.

Dotyczy : postępowania na założenie i prowadzenie dwóch lokat bankowych o wartości 800 000 zł i 200 000 zł znak sprawy 4/ZP/2011

            Odpowiadając na zapytania oferentów Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej w Suwałkach wyjaśnia co następuje :

  1. Na jaki dzień należy przyjąć, do wyliczenia oferty, stawkę WIBID 3M i WIBID 1M ?

Do wyliczenia oferty należy przyjąć stawkę WIBID 3M i WIBID 1M z dnia 20 grudnia 2011 r.

Suwałki, dn. 20 grudnia 2011 r.

Dotyczy : postępowania na założenie i prowadzenie dwóch lokat bankowych o wartości 800 000 zł i 200 000 zł znak sprawy 4/ZP/2011

            Odpowiadając na zapytania oferentów Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej w Suwałkach wyjaśnia co następuje :

1.  Prosimy o podanie dokładnego wzoru, według którego Bank ma obliczyć w formularzu ogólnym oferty „ cenę oferty słownie dla lokaty”, tj. z którego dnia należy przyjąć stawki WIBID 1M i 3M oraz dni depozytu. Jednocześnie w rozdziale IX kryteria wyboru oferty Zamawiający zapisał, że zostanie wybrana oferta z najwyższą marżą, gdzie w Formularzu ogólnym oferty nie ma możliwości jej podania. W związku z tym orosimy o ujednolicenie zapisów SIWZ i Formularza ogólnego oferty.


Stawki WIBID 1M i WIBID 3M należy przyjąć z dnia 20 grudnia 2011 r. Przez lokatę jednomiesięczną należy rozumieć lokatę 30 dniową, a przez lokatę trzymiesięczną należy rozumieć lokatę 90 dniową. Jak wynika z formuły określenia ceny oferty, w związku z przyjęciem jednolitej stawki WIBID 1M i WIBID 3M z dnia 20 grudnia 2011 r. dla wszystkich oferentów, najkorzystniejsza będzie oferta z najwyższą marżą.

Suwałki, dn. 16 grudnia  2011 r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

       Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej w Suwałkach informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 na dostawę na potrzeby SPZOP w Suwałkach aparatury medycznej przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 4/ZP/2011 wybrano oferty :

 

 Zadanie I – Covidien Polska Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa

Cena brutto : 101 520,00 zł ( słownie : sto jeden tysięcy pięćset dwadzieścia 00/100 zł ) – kryterium ceny 100 punktów
( oferta Wykonawcy – zgodnie z wymogami określonymi w SIWZ – najkorzystniejsza ze względu na kryterium ceny).

Nie wpłynęły inne oferty.

Zadanie II – Messer Polska Sp. z o.o., ul. Maciejkowicka 30, 41-503 Chorzów

Cena brutto : 10 260,00 zł ( słownie : dziesięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt 00/100 zł ) – kryterium ceny 100 punktów
( oferta Wykonawcy – zgodnie z wymogami określonymi w SIWZ – najkorzystniejsza ze względu  kryterium ceny ).

Pozostałe złożone oferty :

Aero – Medika Sp. z o.o., ul. Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa

Cena brutto : 10 475,00 zł ( słownie : dziesięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt pięć 00/100 zł ) – kryterium ceny – 97,95 punktów

Devipol, ul. Prowiantowa 19, 15-707 Białystok

Cena brutto : 15 660,00 zł ( słownie : piętnaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt 00/100 zł ) – kryterium ceny – 65,51 punktów;

Zadanie III – Devipol, ul. Prowiantowa 19, 15-707 Białystok

Cena brutto :  12 420,00 zł ( słownie : dwanaście tysięcy czterysta dwadzieścia 00/100 zł ) – kryterium ceny 100 punktów
( oferta Wykonawcy – zgodnie z wymogami określonymi w SIWZ – najkorzystniejsza ze względu na kryterium ceny ).

Pozostałe złożone oferty :

Redicalus, ul. Tatarkiewicza 11/8, 41-819 Zabrze

Cena brutto : 12 960,00 zł ( słownie : dwanaście tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt 00/100 zł ) – kryterium ceny – 95,83 punktów;

BOXMET MEDICAL Sp. z o.o., Piskorzów, 58-250 Pieszyce

Cena brutto : 19 775,88 zł ( słownie : dziewiętnaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt pięć 88/100 zł ) – kryterium ceny – 77,38 punktów;

Zadanie IV – Aero – Medika Sp. z o.o., ul. Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa

Cena brutto : 11 000,00 zł  ( słownie : jedenaście tysięcy 00/100 zł ) – kryterium ceny 100 punktów ( oferta Wykonawcy – zgodnie z wymogami określonymi w
SIWZ – najkorzystniejsza ze względu na kryterium ceny ).

Pozostałe złożone oferty :

Devipol, ul. Prowiantowa 19, 15-707 Białystok

Cena brutto : 21 060,00 zł ( słownie : dwadzieścia jeden tysięcy sześćdziesiąt  00/100 zł ) – kryterium ceny – 52,23 punktów;

Suwałki, dn. 06 grudnia 2011 r.


 

 


Suwałki, dn. 10 stycznia  2012 r.

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIASamodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej w Suwałkach działając na zasadzie art. 93 ust. 1 pkt 6) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późń. zm. ) unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia  publicznego o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 na założenie i prowadzenie dwóch lokat bankowych  przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 4/ZP/2011.


 

 


 

 


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ ZAMÓWIENIA MNIEJSZEJ NIŻ KWOTY

OKREŚLONE W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8

 

na  dostawę na potrzeby SPZOZP w Suwałkach aparatury medycznej o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

 

1. Nazwa i adres Zamawiającego :

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej w Suwałkach, ul. Szpitalna 54, 16-400 Suwałki

Tel. (087) 5676910

Fax (087) 5676910

2. Określenie trybu zamówienia :

Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

3. Przedmiot zamówienia :

Przedmiotem przetargu jest dostawa na potrzeby SPZOZP w Suwałkach aparatury medycznej o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

4. Termin wykonania zamówienia :

Zamówienie będzie realizowane w okresie 14 dni od daty podpisania umowy.

5. Pracownik uprawniony do kontaktu z oferentami :

 – Adam Bartnicki tel. (87) 6444259

- Irena Mickiewicz tel. (87) 5676910

6. Zamawiający dopuszcza złożenie ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej.

7. Kryteria oceny ofert :

Cena oferty – 100 %

8. Sposób uzyskania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) :

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest pod adresem strony internetowej : www.paliatywna.suwalki.pl

9. W przetargu mogą wziąć udział :

Oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 oraz spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniają wymogi określone w SIWZ.

10. Miejsce i termin składania ofert :

Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Suwałkach, ul. Szpitalna 54 w sekretariacie Dyrektora w terminie do dnia 15 grudnia 2011 r. do godz. 15.00

11. Miejsce i termin otwarcia ofert :

Otwarcie ofert nastąpi w dnia 15 grudnia 2011 r. o godz. 15.20 w siedzibie Zamawiającego ( sekretariat Dyrektora).

12. W postępowaniu Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

13. Termin związania ofertą :

30 dni (bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert).

14. Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.

15. Nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.