Suwałki, dn. 28 kwietnia  2009 r.

 

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej w Suwałkach, ul. Szpitalna 54, 16-400 Suwałki informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 na usługi żywieniowe prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 2/ZP/2009 w dniu 28 kwietnia 2009 r. zawarto umowę z następującym Wykonawcą :

„GAMS”, ul. Chopina 6 A, 16-400 Suwałki

Oferty Wykonawców – zgodnie z wymogami określonymi w SIWZ – najkorzystniejsze ze względu na kryterium ceny.

 

 

Suwałki, dn. 24 kwietnia 2009 r.

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej w Suwałkach informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 na usługi żywieniowe na potrzeby pacjentów SPZOP prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 2/ZP/2009 wybrano ofertę:

„GAMS”, ul. Chopina 6 A, 16-400 Suwałki.

Cena brutto : 123005,00 zł (słownie: sto dwadzieścia trzy tysiące pięć 00/100 zł ) – kryterium ceny 100 punktów (oferta Wykonawcy – zgodnie z wymogami określonymi w SIWZ – najkorzystniejsza ze względu na kryterium ceny).

Nie złożono innych ofert.

Dziękujemy za udział w postępowaniu i zapraszamy do udziału w innych postępowaniach prowadzonych przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Augustowie.

 

 

Suwałki, dn. 16 kwietnia 2009 r.

 

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ ZAMÓWIENIA MNIEJSZEJ NIŻ KWOTY OKREŚLONE W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8

 

na usługi żywieniowe na potrzeby SPZOP w Suwałkach - znak sprawy 2/ZP/2009

 

1. Nazwa i adres Zamawiającego:

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej w Suwałkach, ul. Szpitalna 54, 16-400 Suwałki

Tel. (087) 5676910

Fax (087) 5676910

2. Określenie trybu zamówienia:

Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

3. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług żywieniowych na potrzeby SPZOP w Suwałkach. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

4. Termin wykonania zamówienia:

Zamówienie będzie realizowane w okresie 12 miesięcy.

5. Pracownik uprawniony do kontaktu z oferentami:

Sprawy proceduralne - Adam Bartnicki tel. (087) 6444259

Sprawy merytoryczne - Irena Mickiewicz tel. (087) 5676910

6. Zamawiający nie dopuszcza złożenia ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej.

7. Kryteria oceny ofert :

Cena oferty - 100 %

8. Sposób uzyskania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest pod adresem strony internetowej: http://www.paliatywna.suwalki.pl

9. W przetargu mogą wziąć udział:

Oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 oraz spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniają wymogi określone w SIWZ.

10. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w, ul. Szpitalna 54 w sekretariacie Dyrektora w terminie do dnia 24 kwietnia 2009 r. do godz. 10.00

11. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24 kwietnia 2009 r. o godz. 10.30 w siedzibie Zamawiającego.

12. W postępowaniu Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

13. Termin związania ofertą:

30 dni (bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert).

14. Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.

15. Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.

16. Nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Załączniki:

    * Treść ogłoszenia w formacie *.rtf lub w formacie *.pdf
    * Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w formacie *.rtf lub w formacie *.pdf

 

 

Suwałki, dn. 23 marca 2009 r.

 

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ ZAMÓWIENIA MNIEJSZEJ NIŻ KWOTY OKREŚLONE W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8

na usługi żywieniowe na potrzeby SPZOP w Suwałkach - znak sprawy 1/ZP/2009

 

1. Nazwa i adres Zamawiającego:

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej w Suwałkach, ul. Szpitalna 54, 16-400 Suwałki

Tel. (087) 5676910

Fax (087) 5676910

2. Określenie trybu zamówienia:

Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

3. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług żywieniowych na potrzeby SPZOP w Suwałkach. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

4. Termin wykonania zamówienia:

Zamówienie będzie realizowane w okresie 12 miesięcy.

5. Pracownik uprawniony do kontaktu z oferentami:

Sprawy proceduralne - Adam Bartnicki tel. (087) 6444259

Sprawy merytoryczne - Irena Mickiewicz tel. (087) 5676910

6. Zamawiający nie dopuszcza złożenia ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej.

7. Kryteria oceny ofert :

Cena oferty - 100 %

8. Sposób uzyskania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest pod adresem strony internetowej: http://www.paliatywna.suwalki.pl

9. W przetargu mogą wziąć udział:

Oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 oraz spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniają wymogi określone w SIWZ.

10. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w, ul. Szpitalna 54 w sekretariacie Dyrektora w terminie do dnia 14 kwietnia 2009 r. do godz. 10.00

11. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14 kwietnia 2009 r. o godz. 10.30 w siedzibie Zamawiającego.

12. W postępowaniu Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

13. Termin związania ofertą:

30 dni (bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert).

14. Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.

15. Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.

16. Nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Załączniki:

    * Treść ogłoszenia w formacie *.rtf lub w formacie *.pdf
    * Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w formacie *.rtf lub w formacie *.pdf

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA